E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Rok dla Niepodległej

Sprawdź także

Matura 2015 Klub sportowy Odkrywcy talentów szczep samorząd Poprzednia wersja witryny Rodzina 500 plus Certyfikat

Rzecznik

Rzecznik Praw Ucznia – Lucyna Murawska

 

Jeśli uważasz , że w szkole zostało naruszone

Twoje prawo – Prawo Ucznia

Przyjdź !

Czwartek, Piątek

10.35-10.55 (DŁUGA PRZERWA) sala 48

PONIEDZIAŁEK – 11.50 – 12.35 i CZWARTEK – 8.55- 9.40 – pokój nauczycielski

 

PAMIĘTAJ:

 Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję.

 Rzecznik ma prawo i możliwość ingerować w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia.

 Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

 Rzecznik pełni stałe dyżury.

 Pytania i wnioski uczniowie mogą zgłaszać osobiście lub kierować drogą e-mailową na adres: lucynamurawska@wp.pl. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia (imię, nazwisko, klasa).

 

1. Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole w szczególności bada czy wskutek działania lub zaniechania działania organów organizacji i osób obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych praw nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.

2. Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów działających w szkole i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Zespołu.

3. Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

4. Rzecznik ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Zespołami Szkolnymi,

Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem Szkolnym.

5. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

a. znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka,

b. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw

spornych,

d. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,

e. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,

6. Rzecznik podejmuje czynności, jeśli otrzyma informacje wskazujące na naruszenie praw uczniów.

7. Środki działania Rzecznika:

a. załatwianie indywidualnych skarg,

b. sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,

c. udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom),

d. współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom

szkolnym.

8. Podjęcie czynności przez Rzecznika następuje na:

a. wniosek ucznia,

b. wniosek wychowawcy ,

c. wniosek organów : Rady Samorządu Szkolnego, Rady Samorządu Klasowego, Rady

Rodziców, organu prowadzącego, Kuratora Oświaty,

d. z własnej inicjatywy.

9. Wniosek kierowany do Rzecznika powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

10. Rzecznik po zapoznaniu się z każdym skierowanym do niego wnioskiem ma prawo:

a. zbadać każdą sprawę,

b. żądać złożenia wyjaśnień przez organy działające w szkole, przez uczniów szkoły oraz przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole,

c. prowadzić postępowanie wyjaśniające:

· Rozmawiać z nauczycielem bądź uczniem uczestniczącym w problemie.

· Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

· Organizować konfrontacje wyjaśniające.

· Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.

11. Po zbadaniu sprawy Rzecznik może:

a. wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia praw ucznia,

b. skierować wystąpienie do organu, organizacji lub osoby, w których działalności

stwierdził naruszenie praw ucznia.

12. Rzecznik formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy.

13. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

14. Tryb postępowania w kwestiach spornych na płaszczyźnie uczeń-uczeń:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

c. skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego,

d. w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

e. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

15. Tryb postępowania w kwestiach sporu na płaszczyźnie uczeń- nauczyciel:

a. zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

b. podjęcie mediacji ze stronami,

c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

d. wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Ważne dokumenty:

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

USTAWA z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2000 r. ze zm. Dz.U.08.214.1345)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.