Piszmy wspomnienia!

indeks

Czas jubileuszowy skłania do powrotu pamięcią do przeszłości, by przywołać zdarzenia, przedsięwzięcia, inicjatywy, tak naukowe, jak i artystyczne, społeczne. We wspomnieniach nauczycieli, pracowników szkoły i absolwentów kryje się  prawdziwy obraz życia, które przechodzi nieustanne przemiany.

 

Warto utrwalić zapamiętane obrazy, wrażenia, refleksje, które świadczą o minionych kształtach życia szkoły, by zachować je  jak dokumenty, świadectwa dla przyszłych pokoleń.  

Organizatorzy Jubileuszu

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

zapraszają do nadsyłania wypowiedzi wspomnieniowych

 do Księgi Wspomnień I LO w Elblągu.

Wspomnienia dotyczyć mogą własnych doświadczeń szkolnych, warunków pracy i nauki, mogą zawierać opinie, refleksje. W toku wspomnieniowym można uwzględnić odpowiedzi na pytania ankietowe:

Jak wspomina Pani/Pan naukę/pracę w I LO? Jak ocenia Pani/Pan naukę/pracę w I LO?

Jaki był udział Pani/Pana w życiu szkoły? Jaki był wpływ szkolnych doświadczeń na dalsze życie? Co można uznać za największy sukces Pani/Pana z okresu szkolnego?

Jak zostali zapamiętani nauczyciele, koleżanki, koledzy? Którego nauczyciela mogłaby Pani/mógłby Pan określić mianem autorytetu?

Jakie szczególne wydarzenia z życia klasy i szkoły zapadły w Pani/Pana pamięci?

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje ujęcia tematu.

 

Teksty wspomnieniowe prosimy przesyłać na adres: wspomnienia1lo@wp.pl

Na  teksty czekamy do 31 października 2017 roku.

Prosimy dołączyć zgodę na publikację tekstu oraz informację o roczniku ukończenia szkoły.

 

Redakcja

dr Adrianna Adamek-Świechowska – adrianna.adamek@wp.pl